Một số người dùng đang báo cáo rằng họ bắt đầu nhận được “The selected boot device failed. Press <Enter> to continue ” ở mọi lần khởi động. Điều này ngăn cản người dùng bị ảnh hưởng sử dụng máy tính...